PREVÁDZKOVATEĽ:

Bratská jednota baptistov v SR, cirkevný zbor Vavrišovo
Tatranská ulica 123/178
032 42 Vavrišovo
pošta Pribylina
IČO: 37805011

pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie.

Podrobné informácie o spracovávaní osobných údajov (súbor pdf)

Žiadosť dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov (súbor pdf)